gutua_mai.jpg

Koordinatoren rekonstrueres!

Koordinatoren får nytt innhold og ny utforming. Dette tar litt tid.

Olje- og energiministeren har invitert KS og kommunesektoren til å gi innspill om konsesjonsbehandling av vindkraft. KS mener de samme arealavklaringene må legges til grunn for utbygging av vindkraftindustri som gjelder for andre arealkrevende tiltak.

Vi viser til invitasjon om å gi innspill til Olje- og energiminister Tina Bru om konsesjonsbehandlingen av vindkraft. KS' synspunkt oppsummeres slik: Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser gir store utfordringer knyttet til demokrati, tillit og legitimitet for beslutninger. Derfor mener KS at arealavklaringer i kommuneplanen igjen må legges grunn for konsesjoner til vindkraftindustri - som for andre sammenlignbare arealkrevende tiltak.

Innledningsvis vil vi understreke at KS ikke har tatt standpunkt til hvor mye vindkraft på land som eventuelt skal bygges i Norge. Vi er opptatt av prosessene som slike beslutninger blir fattet etter.

Både på lokalt og på nasjonalt nivå er vindkraft et arealkrevende tiltak. Til nå er det gitt 88 konsesjoner for vindkraft. Antatt gjennomsnitt på konsesjonsområdet per konsesjon er 20 km2. Det innebærer at det, over en relativt kort tidsperiode, er forutsatt at 1760 km2 areal er omdisponert fra friluftsområder (LNFR) til bygge- og anleggsområder for vindkraft i kommuneplanen. Dette er over ti ganger mer enn det samlede industriarealet i Norge (168 km2). Det samlede by- og tettstedsarealet er, til sammenligning, på 1 138 km2. Det er altså langt større områder som går med til vindkraft enn til både by-, tettsteds- og industriarealer til sammen. Likevel er det gjort unntak for normal arealforvaltning av disse områdene.

Les KS' innspill i sin helhet

 

Kopirett © 2021 Koordinatoren. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU General Public License.