Hvem kan stille liste ved valg?

Både registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg.

Fremgangsmåten er at de utarbeider forslag til valgliste, som så skal godkjennes av valgmyndighetene – det vil si valgstyret i den enkelte kommune og fylkevalgstyret i den enkelte fylkeskommune.

Et forslag til valgliste må oppfylle følgende krav for å kunne godkjennes:

  • Det må være innlevert senest 31. mars i valgåret.
  • Forslaget må tydelig angi hvilket valg det gjelder og overskriften må angi det parti eller den gruppe listeforslaget går ut fra, uten å lede til forveksling.
  • Overskriften på listeforslag fra registrerte partier skal være partiets registrerte navn.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslagene inneholde så mange forskjellige navn som det skal velges representanter. Ved kommunestyrevalg skal listeforslagene inneholde så mange forskjellige eller en gang gjentatte navn som det skal velges representanter.

Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg må forslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket, og ved kommunestyrevalg av så mange personer med stemmerett i kommunen som det skal velges representanter til kommunestyret. Forslag som utgår fra et registrert parti trenger bare undertegnes av leder og sekretær for partiets lokalavdeling i henholdsvis fylket/kommunen. Underskriverne må ha stemmerett i fylket/kommunen.

Et listeforslag må ikke ha felles kandidater med et annet listeforslag som gjelder samme valg.

Listeforslaget skal angi en tillitsmann og et tillitsutvalg som skal representere listen, etter at den er innlevert til godkjenning. Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en oversikt over kandidatenes fødselsdato. Det samme gjelder for forslagsstillerne dersom listeforslaget ikke er levert inn av et registrert parti med lokalavdeling i fylket/kommunen.

Et forslag til valgliste kan kalles tilbake av listens tillitsutvalg senest den 20. april i valgåret.


Fylkesvalgstyret (stortingsvalg/fylkestingsvalg) og valgstyret (kommunestyrevalg) undersøker om de innleverte listeforslagene oppfyller lovens krav, og avgjør om de skal godkjennes. Dersom listen ikke kan godkjennes, skal fylkesvalgstyret/ valgstyret ta kontakt med listens tillitsmann for å få gjort de endringer som er nødvendige for at forslaget kan godkjennes.

Fylkesvalgstyret (ved stortingsvalg og fylkestingsvalg) og valgstyret (ved kommunestyrevalg) skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er foreslått, og opplyse om hvilke regler som gjelder for fritak for valg.

Senest 1. juni i valgåret skal henholdsvis fylkesvalgstyret og valgstyret avgjøre om listeforslagene skal godkjennes eller ikke. Oversikt over hvilke lister som er godkjent, skal kunngjøres.

Fylkesvalgstyret og valgstyret har også ansvaret for at det blir trykket opp stemmesedler av alle godkjente valglister til bruk for velgerne i valglokalene.

Ved kommunestyrevalg skal valget holdes som flertallsvalg, dersom det bare foreligger én godkjent valgliste eller ingen (godkjente) valglister overhodet. Dette forekommer meget sjelden i praksis.

Fritaksgrunner

Dette er fritaksgrunnene som godkjennes hvis man ikke vil representere et parti man er blitt satt opp på liste for:

  • Hvis man fyller 65 år innen valgårets utløp.
  • Hvis man er medlem av et registrert parti, og kan dokumentere dette innen fristen.
  • Hvis man har vært medlem av kommunestyret de fire siste år.
Kopirett © 2021 Koordinatoren. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU General Public License.